Správce stavby

LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD ČELECHOVICE NA HANÉ

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE KOLŠOV

ČOV A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE NOVÉ LOSINY JINDŘICHOV

HNOJICE KANALIZACE A ČOV

DOSTAVBA KANALIZACE A VÝSTAVBA ČOV V SENICI NA HANÉ

Společnost INVEST CZ a. s.  na stavbě „Dostavba kanalizace a výstavba ČOV v Senici na Hané prováděla činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP.

Cílem projektu byla dostavbou kanalizace vytvoření v obci vhodných podmínky pro odkanalizování všech odpadních vod ze zájmového území a výstavba nové ČOV zajištění efektivního čištění odpadních vod v souladu s platnou legislativou.

Předmětem stavebních prací byla výstavba nových splaškových stok oddílné kanalizační soustavy včetně objektů na stoce, čerpacích stanic a výtlačných řadů; výstavba nových stok jednotné kanalizační soustavy včetně objektů na stoce; výstavba nových a rekonstrukce stávajících dešťových stok oddílné kanalizační soustavy včetně objektů na stoce vč. přepojení přípojek na novou stoku; výstavba veřejných částí kanalizačních přípojek; stavba nové ČOV vč. nové příjezdové komunikace a napojení na energie; vyspravení povrchu dotčených silnic a místních komunikací.

Předpokládané zahájení realizace projektu je 10/2011 a ukončení 05/2013.

DOKONČENÍ KANALIZACE AGLOMERACE ŠTERNBERK

Pro komplexní dokončení kanalizační sítě ve Městě Šternberku a okolních obcích proběhla dlouhodobě připravována akce „Dokončení kanalizace aglomerace Šternberk“. Stavba vycházela z podmínek, které byly v průběhu vyjednávání o vstupních podmínkách České Republiky pro vstup do Evropské Unie dohodnuty v oblasti zlepšení životního prostředí, především v oblasti odvádění (sběru) a dále nakládání s odpadními vodami.

Projekt „Dokončení kanalizace aglomerace Šternberk“ byl dalším naplněním priorit schválených „Národním programem přípravy České republiky na vstup do Evropské Unie” a to především na naplňování náležitostí ochrany životního prostředí.

Obecným cílem je snížit znečištění řeky Moravy a jejích přítoků a splnit tak legislativu a standardy jak EU, tak České republiky, týkající se úpravy odpadních vod z městských aglomerací. Hlavními cíli projektu bylo:

 • přispět ke splnění Direktivy o městských odpadních vodách č. 91/271/EEC;
 • opravit části městské kanalizační sítě, aby byla zvýšena spolehlivost stávajícího systému a překonány stávající výrazné provozní problémy především za deštivého počasí;
 • vybudovat veřejné části přípojek do kanalizačního systému v odlehlejších oblastech a tak snížit nezákonné vypouštění splašků do stávajících dešťových kanalizací a zajistit, aby větší část odpadních vod byla před vypuštěním do životního prostředí zpracována čistírnou odpadních vod.

 

Stavba „Dokončení kanalizace aglomerace Šternberk“ byla členěna na 11 samostatných ucelených stavebních částí a byla financována jak z prostředků Operačního programu životního prostředí (OPŽP), tak i z prostředků VHS SITKA s.r.o. Šternberk. Stavba obsahovala:

 • F1. Kanalizace Dolní Žleb
 • F2. Kanalizace Rýmařovský kopec 3.B etapa
 • F3. Kanalizace Obora
 • F4. Kanalizace Opavská
 • F5. Kanalizace Centrum
 • F6. Kanalizace Jívavská
 • F7. Kanalizace Věžní
 • F8. Kanalizace Lužice
 • F9. Kanalizace Babice
 • F10. Kanalizace Krakořice
 • F11. Kanalizace Hlásnice

 

Hlavním investorem stavby byla VHS SITKA s.r.o. Šternberk.

Jednou z nutných podmínek pro realizaci a řízení stavby financované z prostředků EU bylo zřízení funkce Správce stavby. Pro tuto činnost byla v rámci oficiálního výběrového řízení vybrána společnost INVEST CZ a.s., Šternberk.

Při realizaci celého díla bylo položeno 35,0231 km potrubí v průměrech od 80 do 500 mm, bylo vybudováno 14 podzemních čerpacích stanic a 1 300 dešťových a splaškových odboček a uličních vpustí.

Protože hlavním kriteriem úspěšného obdržení dotace bylo prokazatelné napojení obyvatel na kanalizační síť Města Šternberk, byl současně projednáván postup projektové přípravy a následné realizace vlastních domovních kanalizačních přípojek, které byly realizovány vlastníky jednotlivých nemovitostí.

Stavba byla dne 30. 06. 2011 kompletně dokončena, byly dokončeny úpravy povrchů veškerých dotčených komunikací, provedeno ozelenění a vysázení stromů.

Přejít k navigační liště